Språk

 

Klage på karakter

Det kan klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter og du kan klage på eksamenskarakter.
​Dette i henhold til forskrift til opplæringsloven  § 5-1.

Hvem kan klage?

Du kan gi hvem som helst fullmakt til å klage for deg, f.eks. foreldre, en venn eller en advokat - så lenge de har fått skriftlig fullmakt. Dette er spesielt viktig dersom du er bortreist.
 

Hvordan går jeg fram for å klage?

Du må kontakte skolen der du er elev/har avlagt eksamen. Klagen må være skriftlig. Klage på standpunktkarakter må begrunnes, mens klage på eksamenskarakter ikke skal begrunnes. Husk at klagen må ha dato og underskrift!

Hva kan jeg klage på?

VG3
Standpunktkarakterer settes innen medio mai for kurs som fører fram til generell studiekompetanse. Karakterene offentliggjøres påløpende arbeidsdag. Klagefrist utløper 10 dager etter. 

VG1 og VG2 
Alle karakterer, standpunkt og terminkarakter, settes innen dag og dato. Standpunktkarakterer offentliggjøres for elevene den dato. Klagefrist utløper den dato

Dersom du må ha klagen behandlet før sommerfeien, må klagen være inne innen dato

Klager som ikke er ferdigbehandlet innen dato blir tatt opp i klagenemnda etter sommerferien.

Terminkarakterer for ikke avsluttende fag
Gjøres synlig for elevene/offentliggjøres den dato. Det er ikke klagrett på disse karkakterene.


Hva kan utfallet av en klage bli?

Det nytter ikke å klage bare fordi du er misfornøyd med karakteren. Hvis du er uheldig kan klagen også føre til at du får dårlige karakter.

 

Hvordan er saksgangen ved klage?

Faglærer blir bedt om å gi en skriftlig uttalelse som sendes klagenemnda på fylket. Disse avgjør klagesaken. Resultatet av klagebehandlinga blir sendt til skolen, og dersom klager får medhold skal det gjøres ny vurdering. Merk at ny vurdering også kan bety at opprinnelig karakter blir stående. Det er ikke mulig å klage på ny vurdering.

 

Hvilke klagefrister gjelder?

Fristen for å klage er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunkt da karakteren ble offentliggjort.

 

Kan jeg få en forklaring på karakteren?

Hvis du er uenig i standpunktkarakteren du har fått kan du be om en forklaring. Ved skriftlige eksamenskarakterer gis det ingen begrunnelse for karakteren.

 

Kan jeg se min egen besvarelse?

Du har rett til å få kopi av din egen eksamensbesvarelse, samt å bli gjort kjent med vurderingskriteriene.

 

Hvem behandler klagen på skriftlig eksamenskarakter?

Fylkesmannen oppnevner et annet sensorpar enn de som satte karakter først.

 

Hvem behandler klagen på muntlig eksamenskarakter?

Ved muntlig eksamen kan du ikke klage på karakteren. Derimot kan du klage på formelle feil; f.eks. at skolen ikke hadde sørget for nødvendig utstyr til eksamen, at du fikk for kort forberedelsestid osv.

 

Hvem behandler klagen på standpunktkarakter?

Fylkeskommunen har oppnevnt en klagenemnd som behandler denne typen klager.


 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sylvi Josefine Johnsen
Rektor
78 96 54 36